กฏ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน (5 รายการล่าสุด)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.3/ว 389  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562
โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (Grading) กรณีการจ้างงานก่อสร้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.3/ว 388  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562
โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (Grading) สำหรับผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.5/ว 386  ลงวันที่ 09 สิงหาคม 2562
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.5/ว374  ลงวันที่ 06 สิงหาคม 2562
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว371  ลงวันที่ 05 สิงหาคม 2562
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แบบสัญญา (5 รายการล่าสุด)

เข้าสู่ระบบ
เข้าร่วมกลุ่มไลน์ งานพัสดุ สอศ.
สถิติการใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 54 ครั้ง
ทั้งหมด 72,502 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งาน
วันนี้ 0 ครั้ง
ทั้งหมด 500 ครั้ง