กฏ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน (5 รายการล่าสุด)

หนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.4/56533  ลงวันที่ 09 ธันวาคม 2562
การขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.4/56635  ลงวันที่ 09 ธันวาคม 2562
ข้อหารือกรณีผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถใช้งานได้
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว552  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 533  ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว521  ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
เข้าสู่ระบบ
เข้าร่วมกลุ่มไลน์ งานพัสดุ สอศ.
สถิติการใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 222 ครั้ง
ทั้งหมด 93,021 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งาน
วันนี้ 0 ครั้ง
ทั้งหมด 504 ครั้ง