กฏ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน (5 รายการล่าสุด)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว452  ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 94  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 414   ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.6/ว 402  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562
การขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.3/ว 389  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562
โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (Grading) กรณีการจ้างงานก่อสร้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เข้าสู่ระบบ
เข้าร่วมกลุ่มไลน์ งานพัสดุ สอศ.
สถิติการใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 39 ครั้ง
ทั้งหมด 78,109 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งาน
วันนี้ 0 ครั้ง
ทั้งหมด 500 ครั้ง