กฏ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน (5 รายการล่าสุด)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0405.3/025740  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
การขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0405.3/044364  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ข้อหารือหลักเกณฑ์การจดทะเบียนผู้รับเหมางานทางที่มีผลงานเกิน 6 ปี
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0405.3/043561  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561
ข้อหารือแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ สาขางานก่อสร้างบำรุงทางของกรมทางหลวง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0405.3/043251  ลงวันที่ 08 ตุลาคม 2561
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการลดลำดับชั้น การตัดสิทธิ และการถอดถอนชื่อออกจากทะเบียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างสาขางานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0405.3/043241  ลงวันที่ 08 ตุลาคม 2561
ข้อหารือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
แบบสัญญา (5 รายการล่าสุด)

เข้าสู่ระบบ
เข้าร่วมกลุ่มไลน์ งานพัสดุ สอศ.
สถิติการใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 86 ครั้ง
ทั้งหมด 49,532 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งาน
วันนี้ 0 ครั้ง
ทั้งหมด 479 ครั้ง