ผู้ใช้งานที่อนุมัติแล้ว

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา ชื่อ-สกุล ผู้ใช้งาน ตำแหน่ง สถานะ
1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นายสมทรัพย์ อรรถสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
2 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ นายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล ผู้บริหาร อนุมัติแล้ว
3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นายชาตรี บุญขวัญ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นายสุขุม แป้นศรี หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา น.ส.พัชราภรณ์ รักรู้กิจ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
6 วิทยาลัยเทคนิคสิชล นางศิรินันท์ บุญจริง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายศุภกฤต กันทา หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
8 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นางปรียา โสพรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น น.ส.จันทร์เพ็ญ นาเหล็ก เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
10 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า น.ส.นฤมล แต้มเก่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
11 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายชัยสมร ทนทาน หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
12 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน นายถาวร หงษา ผู้บริหาร อนุมัติแล้ว
13 วิทยาลัยการอาชีพลอง น.ส.โศรยา ม้าแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
14 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ น.ส.นิตต์รดี ยะแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
15 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม น.ส.ขวัญฤดี มีชัย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
16 วิทยาลัยเทคนิคสารภี นายสุรชัย ทิพย์คำ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
17 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นายฤกษ์ฤทธิ์ จันทุดม หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
18 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต นายอาณาจักร ทองทับ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
19 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) น.ส.อุรชา สารสรรค์ ผู้บริหาร อนุมัติแล้ว
20 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี นางญาณิศา ผลึกเพชร หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
21 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 นายดิเรก เรืองเกษม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
22 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา นายนพดล นภวรรณ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
23 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 น.ส.วริศรา ศรีวิลัย หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
24 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 นางวันเพ็ญ สุขศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
25 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร นายหาญยงค์ หอสุขศิริ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
26 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 น.ส.อ้อย กาลพัฒน์ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
27 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายนิรันดร์ ชัยชนะพงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
28 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายชาติชาย พึ่งเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
29 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก นายอนุสรณ์ หาญอาษา หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
30 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี น.ส.มณฑา ร่มพุฒตาล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
31 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว น.ส.พรพิรุณ โสมทรัพย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
32 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี นายเสงี่ยม เรืองหน่าย หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
33 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง นายดุสิต อัฐนาค หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
34 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน น.ส.นงลักษณ์ ไชยวงศ์ผาบ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
35 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ น.ส.สาธิตา ช่อดอก เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
36 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นางยุพาภร อ่อนแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
37 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น น.ส.ทิพวรรณ อามาตย์สมบัติ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
38 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี นายกฤษฏา เสนาเจริญ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
39 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายสมเกียรติ มั่นดี หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
40 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ นายพรมงคล หงษ์ศรีทอง หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
41 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา น.ส.นิพาพร สุขนารถ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
42 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นายปณชัย เพชรปาน ผู้บริหาร อนุมัติแล้ว
43 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี นายวรศักดิ์ ผลึกเพชร หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
44 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส น.ส.นูรีซะห์ วาสารี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
45 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม น.ส.ศุภนารี ประยูรหงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
46 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี นายมุสตากีม มะแซ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
47 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี น.ส.รวิสรา สุทธิ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
48 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 น.ส.วารุณี อารีเอื้อ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
49 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นางยุพาวรรณ จินดารัตน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
50 วิทยาลัยการอาชีพเบตง น.ส.หนึ่งฤทัย สุวประพันธ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
51 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา น.ส.ต้องตา คำแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
52 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 น.ส.ธัญภัค ไทยยิ่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
53 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ น.ส.วีระนุช นักระบำ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
54 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นางดวงใจ ขาวงาม หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
55 วิทยาลัยการอาชีพเบตง น.ส.ตรีทิพย์นิภา เนื่องกิตติรัตน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
56 วิทยาลัยการอาชีพเบตง นายสราวุฒิ คงสุข หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
57 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย นายสุรเดช พรหมรักษา หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
58 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง น.ส.ราตรี อุปฮาด เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
59 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นางอัมพร นิลสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
60 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.กรรณิกา จันทร์สวยดี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
61 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.ขวัญจิรา รัตนบรรเจิดกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
62 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ นายนิตินัย ชัยเสนา หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
63 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 นายสุขสันต์ สมบูรณ์รัตน์ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
64 วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม น.ส.สุรีรัตน์ ฤทธิธรรม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
65 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
66 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นายศักดิ์นารายณ์ ทิมศิลป์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
67 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี น.ส.สุกัญญา ปิ่นมุข หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
68 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางอรอุมา ลีละวัฒน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
69 วิทยาลัยการอาชีพแกลง น.ส.นันทินาถ วงศ์พึ่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
70 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 นางสุพัตรา ก่ำเสริฐ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
71 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
72 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ นางสุมินตรา เพชรอยู่ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
73 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี น.ส.สยมพร จำเนียรโพธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
74 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นายเศวต ผดุงกิจจานนท์ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
75 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก น.ส.อรพิน พันธราช เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
76 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นางอังศณา ธีระสำราญ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
77 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง น.ส.อลิสา โสภา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
78 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ น.ส.มนัสนันท์ สินเจิมสิริ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
79 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก น.ส.ฟุตลา บุญนารี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
80 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก นายจารึก นุ่นสงค์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
81 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ นายนพฐพรข์ สถิตย์ดำรงกุลณ์ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
82 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง นางณัฐนิชา เหมทานนท์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
83 วิทยาลัยการอาชีพเสนา ว่าที่ ร.ต.สุรินทร์ ใยขาว หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
84 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง นายอนุชิต เสตะ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
85 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร น.ส.กันตฤทัย ยอดสมุทร หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
86 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ น.ส.ธนิษฐา เพียรสมผล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
87 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นายวรพงษ์ เอี่ยมสุคนธ์ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
88 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายนิรุฒิ พิมภาสูง หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
89 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี น.ส.นิตติญา พลงาม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
90 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายพิชัย บัวจีน หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
91 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ว่าที่ ร.ท.ณภัทรภัค มุระดา หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
92 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี น.ส.นรีรัตน์ คชพงษ์ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
93 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 นางอุไรพัชร ไลออน หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
94 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นางชญาน์ทิพย์ ดีนวนพะเนา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
95 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี นางสุขภา ยอดพานิช เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
96 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา นายอนุสรณ์ แสงดาว หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
97 วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม นายชนวีร์ ทองสุทธิ์ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
98 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง น.ส.เกศกนก บูนำ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
99 วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้บริหาร อนุมัติแล้ว
100 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว นายสมศักดิ์ พรหมบุญทอง หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
101 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง นายเติมศักดิ์ กอเดช เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
102 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร น.ส.วราภรณ์ เพชรรัตน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
103 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง นายบัญชา อินทรภักดิ์ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
104 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง น.ส.ณัฐยาภรณ์ แก้วพิจิตร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
105 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี น.ส.จิดาภา มะลิเสือ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
106 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นายชนน เพชรอาวุธ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
107 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน นายกระบวน ระนอง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
108 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน นายสุรัตน์ เทียนสีม่วง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
109 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นางจันทิมา สัตยาภรณ์ ผู้บริหาร อนุมัติแล้ว
110 วิทยาลัยการอาชีพพล นายนายเจษฎาภรณ์ สีสุริยา หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
111 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น นางศุภรัตน์ แสนพงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
112 วิทยาลัยเทคนิคสตูล น.ส.ไรน่า บิลอะหลี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
113 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นายปัญญา เชื้อคำจันทร์ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
114 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี น.ส.ปุณิกา เจติยวรรณ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
115 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง นายสายัณห์ เส้งสุ้น หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
116 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 นายบุญประเสริฐ บุญชูเชิด หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
117 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง น.ส.มนัสวี สุวรรณหงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
118 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้บริหาร อนุมัติแล้ว
119 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี นายบุญมี จันทร์มาก หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
120 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นายวีระ ชานนท์ ผู้บริหาร อนุมัติแล้ว
121 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง นางสำอางค์ ปินตาคำ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
122 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) นายราชันย์ พรมแก้วงาม หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
123 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 น.ส.อธิษฐาน บุญประกอบพร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
124 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พล.ต.อ.ฉวีวรรณ์ นารัตฐา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
125 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ น.ส.ฉวีวรรณ์ นารัตฐา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
126 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี น.ส.ยุวนันท์ เซ่งสุน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
127 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ น.ส.จารุวรรณ พันทุ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
128 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นางศิริพร อารมณ์สวะ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
129 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ น.ส.สุทิสา แสงทองสุข เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
130 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี นายธีระ นรสิงห์ ผู้บริหาร อนุมัติแล้ว
131 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง นายวิทยา บุญรอด หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
132 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ น.ส.ภัทราพร วงศ์พรหม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
133 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี น.ส.มยุรี ศรีระบุตร ผู้บริหาร อนุมัติแล้ว
134 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นายพรพิสุทธิ ณ นคร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
135 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นางจันทร์เพ็ญ ปิจจวงค์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
136 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายปัญจา พรรณประสาธน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
137 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต น.ส.ฐืิติชญา อารีทาน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
138 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสุกัญญา ตันตระสกุลวงศ์ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
139 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต น.ส.สุธิตา บุญทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
140 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต น.ส.ก้อยวดี เนาว์ไพร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
141 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นายสุชาติ วงษ์โพธิ์ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
142 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด นายพิทักษ์ สุขสว่างจิต เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
143 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด น.ส.ลัดดา วงค์กระจ่าง หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
144 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ น.ส.ชุติกาญจน์ ลาสา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
145 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นางสมทรง คุปตะนาวิน หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
146 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี นายธนวัฒน์ แว่นนุ้ย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
147 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี น.ส.สุนันทา จันทราสา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
148 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ นายศุภกฤต บุญเรือง หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
149 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ น.ส.อลิสรา วันแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
150 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ นายธำรงศักดิ์ หมินก้าหรีม หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
151 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นางจุไรภรณ์ พุ่มมณี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
152 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางบัวทิพย์ หลิมตะกูล หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
153 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นายศิริ จันบำรุง ผู้บริหาร อนุมัติแล้ว
154 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 น.ส.ผจงจิตต์ ดิษฐ์สุข หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
155 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสุพรรษา มูลแดง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
156 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร นางมะลิวรรณ ศรีโพธา หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
157 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี น.ส.อมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ผู้บริหาร อนุมัติแล้ว
158 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี นายพิพัฒน์ สัจจา หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
159 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นายวีระ พิชิตกุล ผู้บริหาร อนุมัติแล้ว
160 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นายอนุรักษ์ เบ้าลี หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
161 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย นายธีระกรณ์ แก้วคำ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
162 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ น.ส.อำไพ แซ่เฒ่า เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
163 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสงโสม หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
164 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร นายอนุสรณ์ จารุฑีฆัมพร หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
165 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 นางนฤมล เขตจัตุรัส หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
166 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร นายอาทิตย์ สพลาภ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
167 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช น.ส.รักชนก ทองคำ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
168 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช นางรุจิรา เพชรคำ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว
169 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง นายศักดา ปาลวัฒน์ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
170 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นายวิชัย ลิวิวัฒนกูล หัวหน้าพัสดุ อนุมัติแล้ว
171 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ นายสุทิน แก้วพล ผู้บริหาร อนุมัติแล้ว
172 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายสุวิทย์ ประดุจชนม์ ผู้บริหาร อนุมัติแล้ว
173 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี น.ส.ณัฏฐนันท์ ต่ายจันทร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติแล้ว

จำนวน 173 รายการ