กฏ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน (5 รายการล่าสุด)

หนังสือ   ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว346  ลงวันที่ 08 กันยายน 2560
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว398  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
หนังสือ ที่ กค 0403.2/ว500  ลงวันที่ 09 พฤศจิกายน 2561
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมนํ้ามันรถราชการ (Fleet Card)
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/044929  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ Electronic catalog : e-catalog และการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
แบบสัญญา (5 รายการล่าสุด)