กฏ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน (5 รายการล่าสุด)

หนังสือ กค (กวจ) 0405.2/044197  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ข้อหารือกรณีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดหาคอมพิวเตอร์
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/044929  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ Electronic catalog : e-catalog และการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2.4/ว460  ลงวันที่ 09 ตุลาคม 2561
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/041485  ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษ สายพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่1-สัญญาที่4 (งานโยธา) โดยใช้แนวทางการประกวดราคานานาชาติ
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/041478  ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 43 สำหรับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
แบบสัญญา (5 รายการล่าสุด)