กฏ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน (5 รายการล่าสุด)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/032312  ลงวันที่ 08 สิงหาคม 2561
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/032135  ลงวันที่ 09 สิงหาคม 2561
การขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว334  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/030184  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติโครงการ "งานก่อสร้าง"
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/028463  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีโอนพัสดุและการยืมพัสดุ